วันที่ 7 พ.ค. 2561
อ่าน 317 ครั้ง

สาขาวิชาสังคมศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งผู้สนใจโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและประธานกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา ได้กล่าวเปิดการอบรมดังกล่าว อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ กรุณามอบของที่ระลึกให้วิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Download เอกสารประกอบการอบรม...คลิ๊ก

<< กลับ
<< กลับ