วันที่ 2 พ.ค. 2561
อ่าน 94 ครั้ง

 หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ได้รับเชิญจากคณะเทคนิคการแพทย์ มช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการ "ปัจฉิมนิเทศ" ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ชั้นปีที่ 4  ในหัวข้อ "การเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน" โดยบรรยายเรื่องการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกมารยาทสังคม การไหว้ การยืน การนั่ง การทักทาย ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ