วันที่ 12 ก.พ. 2561
อ่าน 844 ครั้ง

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรฯ<br>รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NICCI 2018

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ และ อาจารย์ณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ ได้รับรางวัล The best presenter of an oral presentation การนำเสนองานวิจัยในครั้งนี้อีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับรางวัล The best presenter ในกลุ่ม Theme การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) โดยนำเสนองานวิจัยเรื่อง The Development of Teaching Profession Curriculum in Accordance with the Institute’s Vision
  2. อาจารย์ณัฐนันท์ นิเวศวรการณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล The best presenter ในกลุ่ม Theme ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน (Other topic about curriculum and instruction development) โดยนำเสนองานวิจัยเรื่อง Factors Affecting English Learning Achievement of Secondary Level Students in Schools under Phrae Provincial Administration Organization โดยหัวหน้าทีมวิจัยคือ อาจารย์พิมพ์พธู สุตานันท์ และผู้ร่วมวิจัยคือ อาจารย์จารวี เพชรแก้ว


<< กลับ
<< กลับ