วันที่ 3 ม.ค. 2561
อ่าน 596 ครั้ง

ชมรมศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ จัดกิจกรรม โครงการ “สานฝันและแนะแนว ครั้งที่ 19”

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสานฝันและแนะแนว ครั้งที่ 19 จัดโดยนักศึกษาชมรมศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 70 คน นำโดย นายธนกร ยิมิสุโท นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ประธานชมรมฯ โดยมี อาจารย์ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนนักเรียนแต่ละชั้นปีที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2560 เพื่อให้การแนะแนวและให้ความรู้ในการศึกษาต่อแก่นักเรียน เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ฝึกประสบการณ์การสอนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับชุมชนและสังคม และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักแก่ชุมชนและสังคม ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ตำบลหล่ายงาว  อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

<< กลับ
<< กลับ