วันที่ 3 ม.ค. 2561
อ่าน 371 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณาจารย์ จาก คณะครุศาสตร์ มบส.

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา และ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ  พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เข้าศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและงานพัฒนาหลักสูตรของสาขาประถมศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในด้านการประเมินโครงการได้ ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ