วันที่ 13 พ.ย. 2560
อ่าน 295 ครั้ง

 หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ข้าราชการใหม่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รุ่นที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในการจัดอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 จำนวน 89 คน เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ" เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรื่อนบรรจุใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างค่านิยมสร้างสรรค์และพฤติกรรมสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่ ณ ห้องประชุมอินทนนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ