วันที่ 12 ต.ค. 2560
อ่าน 609 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สังกัด : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ