วันที่ 13 ก.ย. 2560
อ่าน 520 ครั้ง

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. สะท้อนแนวคิดวิชาชีพครูผ่านสื่อวีดิทัศน์ ในการสัมมนานักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนานักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100498 ภาคเรียนที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้รู้และเข้าใจในบริบทสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา รวมถึงสะท้อนแนวคิดและประสบการณ์จากการเตรียมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู โดยในปีนี้ นักศึกษาได้สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพครู ผ่านสื่อวีดิทัศน์ โดยผู้แทนจากนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาเคมี ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "สรุปการเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีะครู ภาคเรียนที่ 1/2560" และยังได้ให้เกียรติมอบรางวัลการจัดบอร์ดนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาอีกด้วย

<< กลับ
<< กลับ