วันที่ 30 ก.ค. 2560
อ่าน 1225 ครั้ง

อาจารย์สาขาวิชาประถมศึกษา<br>ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา และ อาจารย์สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผลงานวิจัยที่นำเสนอคือ “การพัฒนากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา” (Development of Activities in Science Club for Young Scientists at Primary School Level) ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ