วันที่ 27 มี.ค. 2560
อ่าน 1115 ครั้ง

อาจารย์จารวี เพชรแก้ว<br>อาจารย์

ชื่อ-สกุล : อาจารย์จารวี เพชรแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ