วันที่ 9 ก.พ. 2560
อ่าน 966 ครั้ง

นางสาวอรพรรณ ปันกัน <br>พนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรพรรณ ปันกัน
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : หน่วยธุรการและสารบรรณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

<< กลับ
<< กลับ