สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการจัดอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นเพื่อใช้ในการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๐ ที่บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดในกรอบการเข้ารับการประเมิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ที่เหมาะสมในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการและเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับมาตรฐานวิทยฐานะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดไว้ โดยผู้ที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรนี้สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการแต่งตั้งได้ภายใน ๓ ปี นับตั้งแต่สำเร็จหลักสูตรการพัฒนา

ด้วยเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มนี้ที่มีคุณสมบัติครบพร้อมที่จะเข้ารับการพัฒนามีจำนวนมาก และกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาค ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงได้ประสานขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในการเป็นหน่วยงานที่ช่วยในการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรกลุ่มดังกล่าว ซึ่งได้รับการตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน ๒๗ แห่ง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็เป็นหนึ่งหน่วยงานที่รับและให้ความร่วมมือในการเป็นศูนย์จัดอบรมและพัฒนา โดยเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับถือเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของคณะในการให้องค์ความรู้ แนวคิด แนวทางในการจัดการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่ดีของความเป็นครูมืออาชีพกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน


สถานที่ฝึกอบรม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่า
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สภาพัฒนาครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
หน่วยบริการวิชาการ งานบริการวิชาการ วิจัยและวิทเศสัมพันธ์ สำนักงานคณะฯ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร.053-94-1212 แฟกซ์ 053-22-1283 หรือ  089-855-5694 คุณอนงค์ ปันทะโชติ

จัดทำโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ