คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สภาพัฒนาครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
หน่วยบริการวิชาการ งานบริการวิชาการ วิจัยและวิทเศสัมพันธ์ สำนักงานคณะฯ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร.053-94-1212 แฟกซ์ 053-22-1283 หรือ  062-341-6326 คุณเกียรติกุล บัวหลวง (ในวันและเวลาราชการ 8.30-16.30 น.)

จัดทำโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ