สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. ปรับโฉมใหม่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา RCS

เมื่อวันที่ 10/พฤศจิกายน/2554, อ่าน 1411 ครั้ง

 

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา (Registration Counter Service  =  RCS) บริการยุคใหม่  ลดขั้นตอน  รวดเร็ว  ฉับไว ใจบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  พิชัยยา  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้เปิดเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษารูปแบบใหม่ หรือ Registration Counter Service (RCS) ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน) จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่  18  พฤศจิกายน 2554   นี้ ในการขอรับบริการ ณ เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษามี 5 ขั้นตอน ด้วยกันคือ กดบัตรคิว  รอใช้บริการ  ใช้บริการ  ชำระเงิน (ถ้ามี)  และ รับเอกสาร (รอรับได้ทันที/หรือตามวัน เวลาที่นัด)  ทุกครั้งเมื่อนักศึกษามาติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล โปรดแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาหรือแต่งกายสุภาพ และนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วยทุกครั้ง


เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา
(Registration Counter Service  =  RCS)


RCS คืออะไร?

RCS คือศูนย์บริการทะเบียนนักศึกษาที่ได้พัฒนารูปแบบการบริการให้ได้มาตรฐานโดย
ลดขั้นตอนและความซับซ้อนของการให้บริการ  โดยปรับปรุงจัดสถานที่ให้ทันสมัยและสร้างบรรยากาศที่จะเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ  

ผู้รับบริการสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวก รวดเร็วและสามารถใช้บริการให้เสร็จสิ้นในจุดเดียวได้แบบ one stop service 

RCS ให้บริการอะไรบ้าง?
 ด้านการลงทะเบียนกระบวนวิชาและการเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
 ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด  (ตามปฏิทินการศึกษา)
 ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนดกรณีพิเศษ  (เฉพาะขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)
 เพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดกรณีพิเศษ   (เฉพาะขั้นตอนชำระค่าหน่วยกิตเพิ่ม)
 ลงทะเบียน 0 หน่วยกิต / รักษาสถานภาพ  /เพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย (เฉพาะขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา - ตามปฏิทินการศึกษา)
 ลงทะเบียน 0 หน่วยกิต / รักษาสถานภาพ  /เพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยกรณีพิเศษ (เฉพาะขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)
 ยืนยันการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W

รายการขอใช้บริการ
 ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 ขอใบคำขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
 ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
 ขอ มชท. 55 (ใบแจ้งผลการศึกษาสำหรับนักศึกษารายบุคคล)
 ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 ขอแก้ไขตัวสะกดชื่อ-ชื่อสกุล
 ขอแจ้งที่อยู่ใหม่
 ขอรับรองค่าปรับลงทะเบียนหลังกำหนด (กรณีมี มชท. 50)
 ขอเพิ่มกระบวนวิชา Selected Topic สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 ขอระเบียนถาวร (Transcript)
 ขอใบแทนปริญญาบัตร (ฉบับภาษาไทย และ ฉบับภาษาอังกฤษ)
 ขอสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ฉบับภาษาไทย และ ฉบับภาษาอังกฤษ)
 ขอรับรองตัวสะกดชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ
 ขอรับรองเอกสารมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 ขอรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 ขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 ขอหนังสือรับรองรายละเอียดกระบวนวิชา

รายการขอชำระเงิน
 ค่ารักษาสถานภาพ
 ค่าโอนย้ายคณะ
 ค่าคืนสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 ค่าโอนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ค่าปรับลงทะเบียนหลังกำหนด
 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 0 หน่วยกิต
 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา
 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ค่าหน่วยกิต (เพิ่ม) 
 ค่าเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ค่าเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบฯ

ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ
ประชาสัมพันธ์  โทร. 0-5394-3071 # 0   พนักงานเคาน์เตอร์  โทร. 0-5394-3071 # 118  การเงิน  โทร. 0-5394-3071 # 116  และ Supervisor   โทร. 0-5394-3085

************************************************

 


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง