การสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑ และ ๒

 คณะศึกษาสาสตร์ ได้จัดการสัมมนาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑ และ ๒ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา  เกียรติมณีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการสัมมนาแบ่งเป็นการสัมมนาฝึกปฏิบัติงาวิชาชีพครู ๑ โดยมีการบรรยายความรู้เรื่อง "เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน" โดยอาจารย์บุญรอด  โชติวชิรา และเรื่อง "กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย" โดย อาจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์  ทิพเกษณ ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๒ และการสัมมนาฝึกปฏิบัติงาวิชาชีพครู ๒ โดยมีการบรรยายความรู้เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วิชาชีพครู" โดย คุณอำพล  แก้วมหานิล และเรื่อง"ประสบการณ์การเข้าสู่อาชีพครูในโรงเรียนเอกชน" โดย อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ  หาวงศ์ ณ ห้องประชุม ๔๐ ปี อาคาร ๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓


ประมวลภาพ


โพสต์เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2553, เปิดอ่าน 967 ครั้ง


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง