กิจกรรม “ค่ายน้องใหม่” โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครู 1

        หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายน้องใหม่” โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2555   ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ซึ่งคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว กล่าวเปิดงานและได้รับเกียรติจาก ดร.พระมหาสง่า ธีรสังวโร พร้อมด้วย  พันเอกนเรศร์ จิตรักษ์ อาจารย์ไพบูลย์ อุปันโน อาจารย์วิฑูรย์ อุปันโน อาจารย์อนุสรณ์ กุศล อาจารย์ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ และ อาจารย์คเณยะ อ่อนนาง เป็นวิทยากร บรรยายและดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและสามารถให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในสังคม


ประมวลภาพ

2, 3, 4,

โพสต์เมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2555, เปิดอ่าน 1940 ครั้ง


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง