ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์e

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ : 44214
อีเมล์ :
ห้องทำงาน : ห้องงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
วิชาที่สอน : หลักสูตรและการสอน