อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุe

อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

โทรศัพท์ : 44269
อีเมล์ :
ห้องทำงาน : ห้องหน่วยพัฒนาคุณภานักศึกษา
วิชาที่สอน : พลศึกษา