ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคงe

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย

โทรศัพท์ : 41213
อีเมล์ :
ห้องทำงาน : ห้องหน่วยบริหารงานวิจัย
วิชาที่สอน : ฟิสิกส์