ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์e

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู

โทรศัพท์ : 44214
อีเมล์ :
ห้องทำงาน : ห้องงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
วิชาที่สอน : คหกรรมศาสตร์