อาจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติe

อาจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติ

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานสนับสนุนการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ห้องทำงาน :
วิชาที่สอน : ชีววิทยา