อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดีe

อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ห้องทำงาน : ห้องหน่วยวิเทศสัมพันธ์
วิชาที่สอน : เคมี