วันที่ 9 เม.ย. 2558
อ่าน 2871 ครั้งรักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

รศ. ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
Assoc.Prof. Kiatsuda Srisuk, Ph.D.
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้

รศ. ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
Assoc.Prof. Charin Mangkhang, Ph.D.


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา และการส่งเสริมสุขภาวะ

รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
Assoc.Prof. Phetcharee Rupavijetra, Ph.D.<< กลับ
<< กลับ