วันที่ 9 เม.ย. 2558
อ่าน 4975 ครั้งหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

ผศ.ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
Asst.Prof.Dr.Yongyouth Yaboonthong
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้

รศ. ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
Assoc.Prof. Charin Mangkhang, Ph.D.หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา และการส่งเสริมสุขภาวะ

รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
Assoc.Prof. Phetcharee Rupavijetra, Ph.D.<< กลับ
<< กลับ