วันที่ 9 เม.ย. 2558
อ่าน 945 ครั้ง


หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นางนุชนาถ ศุภกิจธนากร

โทรศัพท์ 053-94-4222

หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

นางสาวพันธุ์ระวี สุจริตกุล
โทรศัพท์ 053-94-4213

หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

นางภัค อัศเวศน์

โทรศัพท์ 053-94-4277 ต่อ 11

หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

นางชัศวารี หมอยา
โทรศัพท์ 053-94-1213

หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ

นางปารีณา มาร์ติน


โทรศัพท์ 053-94-4211

<< กลับ
<< กลับ