วันที่ 9 เม.ย. 2558
อ่าน 3468 ครั้ง


นางอภิรตี อภิชาตบุตร 
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์


นางนุชนาถ ศุภกิจธนากร 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นางชัศวารี หมอยา 
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์


นางภัค อัศเวศน์ 
หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา


นางทรายทอง วรรณพิศิษฐ์ 
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


นางนงเยาว์ ปิณฑวิหค
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ


<< กลับ
<< กลับ