วันที่ 9 เม.ย. 2558
อ่าน 10171 ครั้ง


รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
Assoc.Prof.Dr.Kiatsuda Srisuk
Dean


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
Asst.Prof.Soontaree Konthieng
Associate Dean for Administration and International Relations Affairs


อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์
Lecturer Dr.Tipparat Nopparit
Associate Dean for Academic Service and Strategic Supporting Affairs


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
Asst.Prof.Dr.Natad Assapaporn
Associate Dean for Teaching Practice System Development  Affairs


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา


Asst.Prof.Dr.Uraiwan Hanwong
Associate Dean for Student Development and Lanna Culture Promotion Affairs


อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Lecturer Dr.Nampueng Intanate
Associate Dean for Academic Affairs and Research


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร
Asst.Prof.Dr.Monnapat Manokarn
Assistant Dean for Organization QualityDevelopment Affairs


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย
Asst.Prof.Dr.Kreetha Kaewkhong
Assistant Dean for Research Management Affairs


อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
Lecturer Dr.Chinawat Kaiket
Assistant Dean for Student Development Affairs


อาจารย์วิโรจน์ รัตตากร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและสนับสนุนยุทธศาสตร์
Lecturer Viroj Rattakorn
Assistant Dean for Planning and Strategic Support


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส
ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนานวัตกรรม และศาสตร์การสอนแนวใหม่
Asst.Prof.Dr.Suthida Chamrat
Acting Assistant to the Dean for Innovation Development and Advance Pedagogy Affairs


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ
Asst.Prof.Dr.Somkiart Intasingh
Acting Assistant to the Dean for Academic Affairs


อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี
ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์
Lecturer Dr.Butsari Phenglengdi
Acting Assistant to the Dean for Human Resource Development and International Relations Affairs


อาจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติ
ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานสนับสนุนการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
Lecturer Dr.Ladapa Ladachart
Acting Assistant to the Dean for Administrative Affairs

<< กลับ
<< กลับ