วันที่ 9 เม.ย. 2558
อ่าน 6045 ครั้ง


รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
Assoc.Prof.Dr.Kiatsuda Srisuk
Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
Asst.Prof.Soontaree Konthieng
Associate Dean for Administration and International Relations Affairs


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
Asst.Prof.Dr.Natad Assapaporn
Associate Dean for Teaching Practice System Development  Affairs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา


Asst.Prof.Dr.Uraiwan Hanwong
Associate Dean for Student Development and Lanna Culture Promotion Affairs


อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
Lecturer Dr.Nampueng Intanate
Associate Dean for Research and Graduate Study Affairs


อาจารย์วิโรจน์ รัตตากร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและสนับสนุนยุทธศาสตร์
Lecturer Viroj Rattakorn
Assistant Dean for Planning and Strategic Support

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย
Asst.Prof.Dr.Kreetha Kaewkhong
Assistant Dean for Research Management Affairs

อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา
Lecturer Dr.Chinawat Kaiket
Assistant Dean for Student Development and Lanna Culture Promotion Affairs

อาจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานประกันคุณภาพการศึกษา
Lecturer Dr.Monnapat Manokarn
Acting Assistant to the Dean for Quality Assurance Affairs

อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี
ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์
Lecturer Dr.Butsari Phenglengdi
Acting Assistant to the Dean for Human Resource Development and International Relations Affairs

อาจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติ
ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานสนับสนุนการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
Lecturer Dr.Ladapa Ladachart
Acting Assistant to the Dean for Administrative Affairs


อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ
Lecturer Dr.Somkiart Intasingh
Acting Assistant to the Dean for Academic Affairs

อาจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส
ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนานวัตกรรม และศาสตร์การสอนแนวใหม่
Lecturer Dr.Suthida Chamrat
Acting Assistant to the Dean for Innovation Development and Advance Pedagogy Affairs

<< กลับ
<< กลับ