วันที่ 11 ก.พ. 2562
อ่าน 68 ครั้ง

 อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ Payap Symposium 2019

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.สุนันชัย ออนตะไคร้ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ และ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์หลักสูตรตามกรอบทฤษฎีนิเวศวิทยาการเรียนรู้ของ Blocher: กรณีศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562 (Payap University Research Symposium 2019) ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ