วันที่ 8 ก.พ. 2562
อ่าน 131 ครั้ง

รศ.ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย และคณะ<br>ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย อาจารย์สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย และ อาจารย์วราภรณ์ สิทธิวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2562 รางวัลระดับดี (สาขาการศึกษา) จากผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัย ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา” เข้ารับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

<< กลับ
<< กลับ