วันที่ 7 ก.พ. 2562
อ่าน 240 ครั้ง

 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน Research Day ประจำปี 2562

ในระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ จัดงาน Research Day ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รวมทั้ง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ และ แนวทางการประเมินและเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ ทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Manjula Sharma จาก School of Physics, University of Sydney, Australia เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเขียนบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับ High Impact และ การสอนฟิสิกส์แบบสืบเสาะ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

<< กลับ
<< กลับ