วันที่ 6 ก.พ. 2562
อ่าน 61 ครั้ง

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจัดทำ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ในฐานะทีมวิจัยด้านสังคม ชุมชนและการศึกษา โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าเชียงใหม่ ได้ร่วมลงพื้นที่ชุมชน บริเวณชุมชนวัดสวนดอก เพื่อพบปะประธานและสมาชิกในชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลในประเด็นการพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาติ ธนันชัย ประธานทีมนักวิจัยด้านสังคมชุมชนและการศึกษา พร้อมคณะ ร่วมเก็บข้อมูล ณ ศาลาชุมชนสวนดอก

<< กลับ
<< กลับ