วันที่ 4 ก.พ. 2562
อ่าน 113 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. นำนักศึกษาเข้ารับมอบเงินสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ อำเภออมก๋อย (งวดที่ 2)

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์สมชาย กุลวัฒนาพร อดีตนายกสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา ปี 2557 พร้อมด้วย นายแพทย์วิเชษฐ บุณยปรีดี คุณสมพร บุณยปรีดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล เข้ามอบเงินสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนบ้านยางเปา  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (งวดที่ 2) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และนักศึกษา เป็นผู้รับมอบเงิน ซึ่งรวมเงินทั้งหมด 2 งวด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 521,958 บาท ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นางสาวชญานิส  ทิพย์รี  นางสาวฐิตารัตน์  อุดมทรัพย์  และ นายกานตพงศ์ กงเหิน จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้อาสาเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนบ้านยางเปา  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 โดยมีจุดมมุ่งหมายเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ลดการออกกลางคันของนักเรียน และเป็นการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงเดือนมีนาคม 2562

อนึ่ง นายแพทย์สมชาย กุลวัฒนาพร อดีตนายกสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา ปี 2557 เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ในการประสานงานนำนักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ยังโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ