วันที่ 9 ม.ค. 2562
อ่าน 202 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ<br>รองศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์ ปัญโญคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์ ปัญโญ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาพลศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

รองศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์ ปัญโญ

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


<< กลับ
<< กลับ