วันที่ 7 ม.ค. 2562
อ่าน 294 ครั้ง

 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสัมมนา นศ.ปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100599 ภาคเรียนที่ 2/25601 ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการพัฒนาผู้เรียน และสามารถนำนวัตกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เพื่อให้สอดรับการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศ ที่จะมีส่วนในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพได้ ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับฟังการสัมมนา รวมทั้งสิ้นประมาณ 270 คน ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนานวัตกรรม และศาสตร์การสอนแนวใหม่ บรรยายเรื่อง "การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21" ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก นักวิจัยผู้ช่วยประจำคณะ บรรยายเรื่อง "เทคนิคการวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียน : การบูรณาการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ" และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู บรรยายเรื่อง "สรุปการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2561"

<< กลับ
<< กลับ