วันที่ 22 พ.ย. 2561
อ่าน 135 ครั้ง

 นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฝึกปฎิบัติโครงการประกอบอาชีพอิสระ กระบวนวิชา 076425 ปีการศึกษา 1/2561

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ และอาจารย์ประจำกระบวนวิชา การจัดโครงการอาชีพอิสระ 076425 ได้ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนปีการศึกษา 1/2561 ได้ฝึกปฎิบัติการประกอบอาชีพอิสระ ตามศักยภาพของกลุ่ม ซึ่งมีการจำหน่าย ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง และ ชานมไข่มุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ทฤษฎีรที่เรียนในห้องเรียน กับประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่ไปสัมภาษณ์ มาฝึกปฎิบัติการประกอบอาชีพอิสระ ให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีม วางแผน ดำเนินการ แก้ปัญหา และสรุปผลการฝึกปฎิบัติได้ถูกต้อง ณ บริเวณลานอาคารอุตสาหกรรม ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ