วันที่ 22 พ.ย. 2561
อ่าน 159 ครั้ง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เชิญครูรางวัล OBEC Awards เหรียญทอง ระดับชาติ บรรยายแก่นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ได้เชิญ อาจารย์จินตนา ธิปัน จากกลุ่มสาระการงานอาชีพ หมวดธุรกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลครู OBEC Awards เหรียญทอง ระดับชาติ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิธีการ ประสบการณ์การจัดการอาชีพด้วย STEM ศึกษา" ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 076429 : การเรียนรู้และการจัดการธุรกิจ ตอน 001 จำนวน นักศึกษา 21 คน ณ ห้องเรียน VB6201 ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ