วันที่ 1 พ.ย. 2561
อ่าน 246 ครั้ง

 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดปฐมนิเทศนักศึกษา เตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2561 จัดโดยหน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาสามารถรู้และเข้าใจในบริบทของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของครู อีกทั้งพัฒนาทักษะและเจตคติก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 30 ปี อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีณประภา เชิงเชาว์ อาจารย์ประจำโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ บรรยายเรื่อง “วัฒนธรรมของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์และภาระงานในการเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ตามเกณฑ์ครุสภา”

<< กลับ
<< กลับ