วันที่ 1 พ.ย. 2561
อ่าน 260 ครั้ง

สาขาวิชาสังคมศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และอาจารย์ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ ห้อง 4210 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ




<< กลับ