วันที่ 1 พ.ย. 2561
อ่าน 107 ครั้ง

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษาครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษาครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561 (The 11th National Symposium on Teaching Innovation and Vocational Education Research) จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ได้ประเมินชิ้นงานสื่อการสอนด้านช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค และสถาปัตย์ จำนวน 25 ชิ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ