วันที่ 30 ต.ค. 2561
อ่าน 214 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมร่าง MOU ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา อำเภออมก๋อย

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบปฏิบัติงานวิชาชีพครู พร้อมด้วยนักศึกษา และบุคลากร ให้การต้อนรับ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายสมโภช ศรีชะนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 5 และ นายจรัส สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเปา ร่วมการประชุมเพื่อการร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 โดยการสนับสนุนของสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ การส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการนำร่องการพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่สูง มีโอกาสพัฒนาครูในโรงเรียนสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ทำให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ร่วมกัน อาทิเช่น การจัดการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงระบบการดูแลนักเรียนและการส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ได้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพครูเต็มรูปแบบ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้

<< กลับ
<< กลับ