วันที่ 24 ต.ค. 2561
อ่าน 199 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ<br>อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ บวรวิศวยศ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ บวรวิศวยศ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561

อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ บวรวิศวยศ
ตำแหน่ง : อาจารย์ 
สังกัด :  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ




<< กลับ