วันที่ 24 ต.ค. 2561
อ่าน 251 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ<br>อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ