วันที่ 24 ต.ค. 2561
อ่าน 232 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะรักษาการแทนคณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ