วันที่ 16 ต.ค. 2561
อ่าน 97 ครั้ง

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ 6th Global Higher Education Forum 2018 (GHEF 6.0)

ในระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ "6th Global Higher Education Forum 2018 (GHEF 6.0)" ในหัวข้อ "Profiling the Good Practices of institutional Policies and Initiatives for Internationalizations in Selected Universities of Five Southeast Asian Countries-Malaysia, Philippines, Indonesia and Thailand" ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับเชิญจาก ศาสตราจารย์ ดร.ฮาซี่ จามิล (Prof Dr. Hazri Jamil) อาจารย์ประจำ National Higher Education Research Institute Universiti Sains Malaysia ให้ร่วมคณะวิจัย ณ Le Meridien Hotel, Putrajaya ประเทศมาเลเซีย

<< กลับ
<< กลับ