วันที่ 4 ต.ค. 2561
อ่าน 101 ครั้ง

ผู้แทนจากเทศบาลตำบลเชิงดอย เข้าหารือเรื่องการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม กับหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 คณะผู้แทนจากเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงค์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นางสาวอนงค์ แสนสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นางสาวนิภา สุระวัง นักวิชาการศึกษา และ นายจิรศักดิ์ บัวบังศึก ผู้ช่วยนักประขาสัมพันธ์ เข้าพบปะหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ เพื่อปรึกษาหารือการเขียนรายงานสรุปผลด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลเชิงดอย ณ ห้องประชุมภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ