วันที่ 3 ต.ค. 2561
อ่าน 430 ครั้ง

 คณะศึกษาศาสตร์ มช. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย แก่นักเรียนบนพื้นที่สูง อำเภออมก๋อย ประจำปี 2561

ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา ในฐานะประธานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง 2561 โครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้กำกับ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสื่อสารภาษาไทยสำหรับนักเรียน และได้นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาประถมศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 33 คน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างสื่อการสอนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมกีฬาสีภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และกิจกรรมบูรณาการภาษา ศิลปะ และชุมชน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และประชุมติดตามผลการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ภาษาไทยกับคณะครูในโครงการ 5 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านแม่โขง โรงเรียนผีปานเหนือ โรงเรียนบ้านอูตูม โรงเรียนบ้านยางเปา และโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 193 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่นักเรียนบนพื้นที่สูง ผ่านกิจกรรม การผลิตสื่อ การสันทนาการ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษา ศิลปะ และชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียนบนพื้นที่สูงต่อไป ณ โรงเรียนบ้านอูตูม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ