วันที่ 27 ก.ย. 2561
อ่าน 356 ครั้ง

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่นประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่  26 กันยายน 2561 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นประจำคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ  ผู้ช่วยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย และ นางสาวกษมาต เมืองแก้ว หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นประจำคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน คน เพื่อเป็นผู้แทนเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่นประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่...

นายภูริวัฒน์ เขนย รหัสประจำตัวนักศึกษา 57021010นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ