วันที่ 27 ก.ย. 2561
อ่าน 459 ครั้ง

สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ Active Learning เกี่ยวกับภารกิจของแบงค์ชาติ ให้แก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา และ อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อความสมดุลของคุณภาพชีวิต (071413) ได้นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาครูสังคมศึกษา เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และภารกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบบการธนาคาร สภาวะเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน สถานการณ์ทางการเงินของไทย การค้าระหว่างประเทศ และอื่นๆ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ