วันที่ 22 ก.ย. 2561
อ่าน 285 ครั้ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100589 และ 100599 ภาคเรียนที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100589 และ 100599 ภาคเรียนที่ 1/2561 จัดโดยหน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาสามารถรู้และเข้าใจในบริบทของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของครู อีกทั้งพัฒนาทักษะและเจตคติก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "เครื่องมือในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามศาสตร์การสอนแนวใหม่" โดย อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา และ การบรรยายเรื่อง "สรุปการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ