วันที่ 20 ก.ย. 2561
อ่าน 116 ครั้ง

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับทุนการศึกษากุลพันธ์วิลล์ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษากุลพันธ์วิลล์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานในพิธี และคุณอัจฉรา ศรีพลากิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในการนี้ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้รับทุนการศึกษากุลพันธ์วิลล์ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.มช.)  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นางสาววาสนา สำมะโน นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
 2. นางสาวกานต์ชนิต จิตต์ใจ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
 3. นางสาวจริดา ปรีพูล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
 4. นางสาวศิริขวัญ โปธิเปา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
 5. นางสาวกมลฉัตร ปันจิต๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
 6. นายพัฒน์ภูมิ เวชพาณิชย์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
 7. นางสาวบัวบาน ติ๊บแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
 8. นางสาวอิติมา แซ่จาย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
 9. นายเกียรติศักดิ์ คงทน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
 10. นางสาวปวีณวัชร ไสยมรรคา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
 11. นายวุฒินันท์ หลวงภา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา<< กลับ
<< กลับ