วันที่ 17 ก.ย. 2561
อ่าน 305 ครั้ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในการสัมมนานักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนานักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100498 ภาคเรียนที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้รู้และเข้าใจในบริบทสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา รวมถึงสะท้อนแนวคิดและประสบการณ์จากการเตรียมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู โดยนักศึกษาจะถูกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อรวมกันระดมปัญหาและร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ ที่พบจากการเตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพครูที่ผ่านมา นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "สรุปการเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีะครู ภาคเรียนที่ 1/2561" แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาอีกด้วย ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ