วันที่ 17 ส.ค. 2561
อ่าน 815 ครั้ง

อาจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร<br>อาจารย์

ชื่อ-สกุล :  อาจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด :  สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<< กลับ
<< กลับ