วันที่ 17 ส.ค. 2561
อ่าน 816 ครั้ง

อาจารย์ ดร.พิสิษฏ์ นาสี<br>อาจารย์

ชื่อ-สกุล :  อาจารย์ ดร.พิสิษฏ์ นาสี
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด :  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ